Jaya Jaya Shiva Shambho

Viva o Senhor Supremo

Mantra

Shiva Shiva Shiva Shambho

Shiva Shiva Shiva Shambho

 

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

 

Jaya Jaya Shiva Shambho

Jaya Jaya Shiva Shambho

 

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

 

Hára Hára Shiva Shambho

Hára Hára Shiva Shambho

 

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho